ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

Програма, подкрепяща проекти на граждани и организации, целяща осъществяването им във всяка една от категориите: „Дигитални иновации“, „Образование” и “Зелени проекти”.

Програма „Пощенска банка – Вселена от възможности” (наричана по-кратко „Програмата“) се организира и провежда от “Юробанк България” АД (Пощенска банка), ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул. “Околовръстен път” № 260.

Настоящите „Общи условия и правила“ съдържат реда и условията за кандидатстване, гласуване, журиране, предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (грант) и отчитане на проекти, които ще бъдат подкрепени в рамките на Програмата и които са неразделна част от всеки договор между “Юробанк България” АД и бенефициентите на Програмата.

 

Какво представлява програма Пощенска банка Вселена от възможности?

През 2021 г. Пощенска банка организира Програмата „Вселена от възможности“, в рамките на която чрез дигитална платформа потребителите ще споделят идеи за проекти, целящи промяна или предоставящи нови, вълнуващи възможности.

Програмата ще бъде организирана в 3 категории – “Дигитални иновации”, “Образование” и “Зелени проекти”.

Общият награден фонд е до 30 000 лв. Стойността на гранта, който може да получи всеки проект, е на стойност до 10 000 лева, а реализирането на проекта следва да бъде в срок до 6 месеца от датата на получаване на гранта.

Всеки участник има право да представи проекти в трите сфери на Програмата. Няма ограничение в броя проекти, които може да представи всяко лице или организация. Няма ограничение относно пълното или частично финансиране на проекта спрямо размера на гранта. Тази нужда се декларира при кандидатстване в описанието на проекта, който трябва да бъде реализиран в срока, посочен в предходния абзац.

Кампанията за набиране на предложения за Програмата започва на 17 май 2021 г. и продължава до 10 юли 2021 г.

На 10 юли 2021 година, започва фазата за подкрепяне на представените проекти чрез гласуване на платформата Програма Пощенска банка “Вселена от възможности” на www.postbankuniverse.bg/2021.

Гласуването ще бъде ограничено до един глас за един проект в една категория. Гласуването ще се осъществява посредством регистрация с e-mail или Facebook профил.

Гласуването ще бъде отворено до 31 юли 2021 г. включително.

На 1 август 2021 г. ще бъдат обявени 10 финалисти във всяка една от трите категории, които са събрали най-много гласове.

Имената им ще бъдат обявени на postbankuniverse.bg/2021 и сайта на Пощенска банка на 01 август 2021 г. Финалистите следва да изпратят на посоченият им имейл адрес от Програма „Пощенска банка – Вселена от възможности”, до едноминутно видео с представяне на проекта и защо той трябва да бъде награден. Изпращането на видеото трябва да стане до 10 август 2021 г. Финалистите, които не предоставят видео в зададения срок ще бъдат дисквалифицирани и на тяхно място ще бъде избран следващият по брой гласове проект. Срока за качване на видео в неговият профил ще бъде 3 работни дни

В периода от 10 август до 10 септември 2021 г., 30-те финалиста ще бъдат представени в профилите на Пощенска банка, в социалните мрежи – Facebook, LinkedIn и Instagram..

На 14 септември 2021 г. ще се проведе събитие, на което журито ще обяви тримата победители във всяка категория.

Наградите ще бъдат изплатени в рамките на 10 работни дни след подписване на Договор за изплащане на гранта, по сметка в Пощенска банка на името на победителя – физическо лице или организация. Договорът за изплащане на грант представлява приложение № 1 към настоящите общи условия и правила. С приемането на настоящите общи условия, кандидатите декларират, че са съгласни със съдържанието на договора. Корекции по съдържанието на договора няма да се приемат.

В случай, че победителят в дадена категория откаже да сключи договор в рамките на 10 дни, считано от поканата на Пощенска банка, жури в същия състав определя нов победител в съответната категория.

Победителите се задължават да реализират своите проекти в рамките на 6 месеца след датата на получаване на гранта.

 

Жури

Независимо жури ще разгледа и оцени финалистите. На 14 септември 2021 г. ще бъдат обявени тримата победители (по един от всяка категория), избрани от горепосоченото жури.

 

Какво представлява програмата?

“Вселена от възможности” е проект на Пощенска банка, който цели да генерира интересни идеи, свързани със социално предприемачество в полза на обществото.

“Вселена от възможности” предоставя шанс на всеки с идея за проект, който би променил живота към по-добро, да се състезава за финансиране на неговото реализиране.

Програмата подкрепя проектни предложения, които едновременно покриват следните ключови критерии:

 • Полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем в конкретна сфера/категория – при оценяване на проекта ще се преценява адекватността на поставения проблем или на инициативата, доколко предложените дейности могат да постигнат желаните резултати, както и доколко са адекватни предвидените средства;
 • Новаторство – при оценяване на проектите ще се преценява доколко инициативата предлага нов начин за решаване на проблем или намира нови решения по въпроси, касаещи категорията, в която е качен проектът.
 • Проектът да е реализируем в стойността на наградата или кандидатът да разполага с остатъка от необходимото финансиране.
 • Наличие на необходими за реализиране на идеята: образование, квалификация и опит на отделния кандидат, както и общо за екипа/ организацията.
 • Компетентности и допълване на хората в екипа.
 • Ресурси и достъп до ресурси на кандидатите.
 • Качество и приложимост на идеята.
 • Мотивация за бъдещи постижения.
 • В случай, че проектът се оценява на по-висока стойност от гранта, участникът следва да удостовери при кандидатстване, че разполага с останалите средства за изпълнението му.
 • В случай, че проектът се оценява на по-ниска стойност от гранта, избраният кандидат получава финансова помощ до размера на сумата, на която е оценен проектът.

 

Одобрение на кандидатите

Кандидатите ще бъдат допускани до участие в случай, че отговарят на Общите условия на Програмата.

 • 10-те проекта във всяка категория, получили най-много подкрепа, ще стигнат до финалния етап, в който предварително обявеното на интернет страницата на Програмата жури ще избере по един победител от всяка категория.
 • ·Всеки от 10-те проекта ще бъде представен във Facebook страницата на Пощенска банка.
 • Финалистите ще представят своите проекти на събитието “Вселена от възможности.
 • На закриващо събитие „Вселена от възможности“ ще бъдат наградени тримата победители от представител на журито. На събитието победителите следва отново да представят своите проекти.

 

Внимание! Програмата НЕ подкрепя:

 • Проекти, свързани с религиозна или политическа дейност;
 • Проекти, които са изцяло за закупуване на оборудване или ремонт на материална база;
 • Медицинско лечение или процедури;
 • Хуманитарни помощи или благотворителни дарения;
 • Покриване на лихви по заеми;
 • Дейности, насърчаващи към насилие и омраза;
 • Дейности, забранени от закона.

 

Кой може да кандидатства?

В конкурса за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (грант) на Пощенска банка “Вселена от възможности” могат да кандидатстват:

а/ физически лица или екипи от хора, които не са обединени в юридическо лице.

б/ юридически лица, които са:

 • Търговски дружества.
 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза;
 • Читалища.
 • Настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.
 • Кооперации.
 • Граждански дружества по ЗЗД, съставени от лица, посочени в точки „а“ и „б“.

За предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (грант) могат да кандидатстват и лица по предходните точки, които са получили финансиране и по други програми, но то не е достатъчно за нуждите на проекта и търсят допълнително финансиране.

 

Внимание! По програмата не се подкрепят проекти на:

 • Религиозни организации;
 • Политически партии и свързани с тях организации;
 • Синдикални организации;
 • Общини и асоциации на местните власти;
 • Предприятия с мажоритарно участие на държавата и/или общините;
 • Търговци, извършващи дейност, която подлежи на лицензиране по силата на закон;
 • Общински и държавни органи и предприятия.

 

Кандидатстване

Документи и подаване

Проектните предложения се изпращат само онлайн, чрез попълване на електронен формуляр за кандидатстване на: https://postbankuniverse.bg/2021/registration/

Важно! Училищните настоятелства и настоятелствата към детски градини задължително следва да представят Декларация за партньорство със съответното училище или детска градина.

С цел по-изчерпателно онагледяване на идеята, към формуляра за участие всеки кандидат може да приложи снимки, презентации или други промо материалиот значение за целите и посланията на проекта.

Важно! Няма да бъдат приемани проекти след затваряне на платформата на 10 юли 2021 г. Проекти, които са получени след този срок, няма да бъдат разглеждани.

Електронен формуляр за кандидатстване

Полетата са с лимитиран брой символи, указани в пояснителните текстове към тях.

Препоръчително е преди да стартира с попълването на формуляра онлайн, кандидатът (кандидатите) предварително да се подготви (подготвят) с конкретни текстове по частите на формуляра.

 

Етапи на “Вселена от възможности”

Етап 1 – набиране на проекти

Етап 2 – гласуване

Етап 3 – представяне на финалистите, събрали най-много гласове от потребителите

Етап 4 – събитие за обявяване и награждаване на финалистите, избрани от журито

Етап 5 – реализиране на проекта

Етап 6 – представяне на реализирания проект

 

Срокове за кандидатстване и календар на процедурата 

 • Кандидатстване с проекти: 17 май – 10 юли 2021г.
 • Гласуване за проект: 10 юли – 31 юли 2021г.
 • Обявяване на финалистите, събрали най-много гласове от потребителите в платформата: 01 август 2021г.
 • Качване на видео визитки на финалистите: 1-10 август 2021г.
 • Представяне на финалистите, събрали най-висок потребителски вот, във Facebook: 11 август – 10 септември 2021 г.
 • Събитие за обявяване на печелившите проекти, избрани от журито: 14 септември 2021г.
 • Сключване на договор за изплащане на гранта – до 10 работни дни след обявяване на печелившите проекти.
 • Реализация на проекта – до 6 месеца след получаване на гранта.

 

При получаване на грант по програмата 

Отпуснатите средства за всеки проект ще бъдат в размер до 10 000 лв. Програмата ще предостави грант за инициативи със срок на изпълнение до 6 месеца.

Програмата ще предостави средствата по следния начин:

 • Авансово плащане: 100 % от одобрената сума – до 10 работни дни след подписване на договора.

Изпълнението на проекта следва да започне след получаване на гранта.

Разходи по изпълнението на проекта се извършват след датата на сключване на договора, за да се признаят за допустими разходи.

 

Публичност и отчетност

Всeки получател на грант от Програмата е длъжен да се отчете за изпълнените дейности, като в срок от 15 дни след приключване на дейностите по проекта трябва да подаде финален технически и финансов отчет.

Във финалния отчет следва е включена информация за всичките извършени дейности, за които е предоставена безвъзмездна финансова помощ от Програмата.

При публикуване на публични материали, подкрепеното лице/ организация е длъжно да упомене получената по Програмата подкрепа, като постави логото на програмата на Пощенска банка “Вселена от възможности” и информация за източника на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. Логото може да бъде свалено от сайта на Пощенска банка:

Юбилейно лого

Пощенска банка има право да проверява, доколко заложените в проекта дейности се изпълняват, като иска информация или документи от получателя на грант и представители на банката осъществяват посещения на място.

Пощенска банка ще публикува на своите сайтове и страници информация за проектите и планираните дейности, получили грант.

Мониторинг на място

По време на изпълнение на проекта си получателят на грант има задължението да уведомява Пощенска банка за публични събития и инициативи, както и да кани нейни представители. Освен това, получателят на грант следва да осигури достъп на представители на Пощенска банка до своя офис, както и до документите, които са свързани с изпълнение на проекта, получил грант.

С изпращане на кандидатура чрез платформата, кандидатът се съгласява с настоящите общи условия.

Приложение № 1 към настоящите общи условия е образецът на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по програма „Пощенска банка – Вселена от възможности“. Образецът на договора не подлежи на корекции.

За всички неуредени с настоящите „Общи условия и правила“ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

Приложение № 1

Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по програма „Пощенска банка – Вселена от възможности“